REGULAMIN

Świadczenia usług w serwisie turystycznym PojezierzeBrodnickie.Info

Rozdział 1

DEFINICJE

Regulamin - niniejszy dokument reguluje sposób korzystania z Serwisu PojezierzeBrodnickie.Info przez Klienta,

Serwis - serwis turystyczny PojezierzeBrodnickie.Info, dostępny na stronie internetowej www.PojezierzeBrodnickie.Info,

Administrator – podmiot prowadzący Serwis: Karczewski Łukasz Tereszewo 93e 13-306 Kurzętnik

Klient – korzystający z usługi publikowania Ofert w Serwisie,

Oferta - wpis do bazy danych Serwisu, który zostaje wprowadzony przez Administratora,

Obiekt - fizyczny budynek lub usługa będąca elementem prezentowanym w Ofercie.

Rozdział 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Serwis służy do zamieszczania Ofert dotyczących obiektów znajdujących się na Pojezierzu Brodnickim lub w okolicy.

§2

Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu przez Klientów.

§3

Klient dodając Ofertę do Serwisu, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.

§4

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych osobowych.

Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione podmiotom postronnym.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

§5

Majątkowe prawa autorskie do Serwisu PojezierzeBrodnickie.Info należą do Administratora. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 3

KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

§1

Usługi oferowane w Serwisie są nieodpłatne. Obiekty zgłoszone do portalu po weryfikacji przez administratora zawierają:

 

- szczegółową prezentację ośrodka w portalu,

- galerię do 60 zdjęć,

- możliwość umieszczenia filmu,

- dane teleadresowe obiektu,

- lokalizację obiektu na mapie,

- obsługę i aktualizację prezentacji.

§2

Aby zarejestrować się jako Klient Serwisu należy wypełnić formularz dodania Oferty dostępny pod adresem www.PojezierzeBrodnickie.Info zakładka  dodaj obiekt / dodaj wydarzenie.

Po weryfikacji danych przez Administratora, Oferta Klienta zostanie wystawiona na stronach Serwisu.

§3

Klient umieszczając w Serwisie swoją Ofertę, wyraża zgodę na publikację w Serwisie komentarzy o zgłaszanym przez niego obiekcie turystycznym. Klient będzie miał prawo do dołączenia własnej opinii do zamieszczonego komentarza. Administrator usunie opinie i komentarze obraźliwe, naruszające dobre obyczaje a także opinie, z których treści wynika, że pochodzą od osób, które nie korzystały z obiektu Klienta.

W Serwisie nie są akceptowane żadne odnośniki (hiperłącza) do innych stron WWW niż strona danego Klienta. W przypadku podania ich przez Klienta nie będą zamieszczane w Serwisie.

Klient w treści swojej oferty może umieścić adres wyłącznie własnej strony internetowej w zakładce "Kontakt" . Serwis zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania linków prowadzących do stron nie będących własnością Klienta, a w szczególności do internetowych wizytówek w innych portalach turystycznych.

Poprzez dodanie Oferty Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres poczty e-mail.

Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy, bądź dostarczając dane potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

W przypadku niezgodności podanych przez Klienta informacji, szczegółów oferty oraz zdjęć ze stanem faktycznym lub niskiej jakości świadczonych przez Klienta usług (skargi gości obiektu), pogorszenia jakości usług, zwłaszcza dotyczących komfortu pobytu Gości, Klient wyraża zgodę na usunięcie swojej oferty z Serwisu, bez zwrotu kwot wpłaconych za reklamę w Serwisie.

Klient posiadający własną stronę www, zamieszczając swoją reklamę w Serwisie PojezierzeBrodnickie.Info wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych na stronie Klienta do tworzenia jego reklamy/oferty w Serwisie.

§4

Zamieszczane w Serwisie Oferty powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 1 Regulaminu.

Zamieszczane w Serwisie Oferty nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§5

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

Administrator ma prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści Oferty błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.

Administrator ma prawo do kopiowania treści ze strony www Klienta, jednocześnie Administrator gwarantuje, iż skopiowane treści będą wyłączone z widoczności dla robotów google.

Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie.

Administrator ma prawo do umieszczenia logo portalu na zdjęciach.

Administrator ma prawo do usuwania Ofert naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

Rozdział 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - KLIENT

Klient przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność Oferty dodanego Obiektu.

Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w Serwisie.

Klient zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.

Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z prezentacją oferty obiektu Klienta.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji Oferty Klienta z przyczyn nie zależnych od Serwisu - awarie serwera, włamania na serwer itp.

Rozdział 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ADMINISTRATOR

§1

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie Ofert.

§2

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

§3

Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu PojezierzeBrodnickie.Info, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

§4

Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

-    Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,

-    Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,

-    Nie dotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez Klienta,

-    Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),

-    Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

Rozdział 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§1

W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.

§2

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła

§3

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania tego Regulaminu, w tym także dotyczące jego ważności lub interpretacji, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W razie nie dojścia do porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny odpowiedni co do siedziby Administratora.

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2023 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.

§2

Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie

Kontakt

PojezierzeBrodnickie.Info

Łukasz Karczewski

Tereszewo 93e, 13-306 Kurzętnik

tel. + 48 606 717 551

email: kontakt@pojezierzebrodnickie.info