Rozlewisko Mścin | Pojezierze Brodnickie

Odzyskane dla natury rozlewisko Mścin na Pojezierzu Brodnickim jawi się jako unikatowe środowisko, zasługujące na szczególną uwagę w kontekście obecnych wyzwań związanych z zagrożeniami hydrogeologicznymi w Polsce. To nie tylko zbiornik wodny, lecz prawdziwa ostoja ptaków i skarbnica biologicznej różnorodności.

Historia i Przeznaczenie
Jezioro Mścin, powstałe w 2010 roku w wyniku działań podjętych w ramach "małej retencji", stanowi efektowny przykład odzyskanej ptasiej ostoi. Zbiornik o powierzchni 50 hektarów powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Brodnica, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Obszar ten jest równocześnie miejscem monitoringu ptaków prowadzonego od 2010 roku.

Ptaki rozlewiska
W ciągu ostatnich 10 lat zebrano bogate dane dotyczące występowania ptaków na tym obszarze. Stwierdzono aż 142 gatunki ptaków, w tym 29 objętych Załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej oraz 19 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Różnorodność Siedlisk
Obszar retencji obejmuje rozlewisko, strefę ekotonową i tereny wokół niego. Z początkowych bagien i pastwisk rozwinęły się rozmaite siedliska, tworząc mozaikę przyrodniczą. Zmiany w strukturze roślinności szuwarowej odzwierciedlają naturalne procesy adaptacyjne zbiornika.

Sezonowe Zjawiska
Podczas migracji wiosennych i jesiennych, Jezioro Mścin przyciąga imponującą liczbę ptaków wodno-błotnych. Czaplę białą, kormorany czarne, rybitwy, łabędzie krzykliwe, gęsi, bociany to tylko niektóre z obserwowanych gatunków.

Walka o Ochronę
Mimo wysokiej wartości przyrodniczej terenu, inicjatywa utworzenia rezerwatu przyrody na terenie Jeziora Mścin napotyka na opór. Pomimo korzystnych uwarunkowań prawnych, brak decyzji ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska budzi zdziwienie. Projektowany rezerwat miałby chronić rzadkie gatunki ptaków i ich siedliska.

Unikalność Jeziora Mścin
Jezioro Mścin wyróżnia się na tle okolicznych jezior głębokich. Zbiornik płytki, eutroficzny, z przybrzeżnym pasem szuwaru, tworzy unikalną niszę ekologiczną. W ciągu ostatnich lat, poziom wody został przywrócony do właściwego stanu, co przyczyniło się do poprawy atrakcyjności terenu dla ptaków i innych organizmów.

PojezierzeBrodnickie.Info

 

 

Kontakt

PojezierzeBrodnickie.Info

Łukasz Karczewski

Tereszewo 93e, 13-306 Kurzętnik

tel. + 48 606 717 551

email: kontakt@pojezierzebrodnickie.info